Przetargi.pl
„Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 752 883 , fax. 242 755 820
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  ul. Narutowicza 64
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 242 752 883, fax. 242 755 820
  REGON: 70108810000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwmskansen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samprządowa instytucja kutury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pełnej konserwacji muzealiów uwzględniającej ich indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę powinny zahamować dalszą deteriorację muzealiów, a także przywrócić im właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić na bezpieczne eksponowanie przez Zamawiającego. 2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 1) w zakresie części I – III odbiór muzealiów z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i przewóz do Miejsca Konserwacji oraz dostarczenie do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu po Konserwacji natomiast w zakresie części IV odbiór muzealiów z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i przewóz do Miejsca Konserwacji oraz dostarczenie do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu po Konserwacji 2) opracowanie programu prac konserwatorskich; 3) przeprowadzenie właściwej konserwacji; 4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac konserwatorskich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 5) zapewnienie bezpieczeństwa muzealiów podczas transportu oraz w pracowni konserwatorskiej na własny koszt i ryzyko. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 9.1 – 9.4 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) CZĘŚĆ I - instrumenty muzyczne b) CZĘŚĆ II- zegary c) CZĘŚĆ III - przedmioty z tkanin d) CZĘŚĆ IV- szaty liturgiczne 5. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane. 8. Postanowienia dot. podwykonawstwa zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy stanowi również kryterium oceny ofert z wagą 40 % i będzie oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 SIWZ. 10. Na mocy z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac konserwatorskich objętych Umową. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac oraz samozatrudnionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ warunków udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia w załączeniu oferty: 1) Zobowiązania na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2) uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 4. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, sporządzone wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach