Przetargi.pl
„ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.”

Zespół Placówek Oświatowych w Janowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-253 Janów, ul. Szkolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 278 189 , fax. 343 278 189
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie
  ul. Szkolna 2
  42-253 Janów, woj. śląskie
  tel. 343 278 189, fax. 343 278 189
  REGON: 24010163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.janow.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów do szkół podstawowych w Janowie, Piasku, Lusławicach i Lgoczance. 2) Przewidywana ilość uczniów wynosi około 132. Szacowana dzienna ilość kilometrów do przejechania wynosi około 222,00 km. Przewiduje się , że ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 wyniesie 188 dni natomiast w roku szkolnym 2020/2021 - 182 dni. 3) Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, według poniżej przedstawionych tras i przewidywanej liczby uczniów:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. Warunku tego nie może spełnić za Wykonawcę inny podmiot (tzw. „podmiot trzeci”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) e) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie (o ile dotyczy), f) Zobowiązanie i oświadczenia innego podmiotu (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach