Przetargi.pl
Dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego.

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 392 12 01 , fax. 71 392 12 01 wew. 351
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 46
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 71 392 12 01, fax. 71 392 12 01 wew. 351
  REGON: 20608708000230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstrzelin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, albumin ludzkich, preparatów żywieniowych, plastrów i sprzętu laboratoryjnego w okresie 24 miesięcy dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów w ilości i asortymencie wyszczególnionym w specyfikacji asortymentowo– cenowej zgodnie z załącznikami nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141112-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, na potwierdzenie spełniania tego warunku przedłoży zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku; w przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania koncesji należy przedłożyć stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz specyfikacji asortymentowo - cenowej – załączniki Nr 2 do SIWZ; oprócz wersji papierowej załącznika nr 2 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przetargową specyfikacji asortymentowo – cenowej w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD, nośnik USB) . 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 3 do SIWZ. 4. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 4 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.szpitalstrzelin.pl informacji z sesji otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach