Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Jeziorany

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ogłasza przetarg

 • Adres: 11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
  Plac Zamkowy 4
  11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
  REGON: 51074355100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna , 11 - 320 Jeziorany, ul. Kopernika 41, postępowanie NR OSP - ZP.271.1.2019. OSP Jeziorany: REGON - 510493309, NIP - 7393174857, tel./89/7182849, e-mail: ospjeziorany@op.pl. Gmina Jeziorany użycza w ramach współpracy swoje kon

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Jeziorany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia. Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Jeziorany 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: a. Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Jeziorany b. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 c. Kod CPV zamówienia - 34144210-3 - wozy strażackie i 35110000-8 - sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa d. Komplet dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia e. Komlet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. f. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 do SIWZ - "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" g. Gwarancja na przedmiot zamówienia - 24 miesiące g. Zamawiający określił parametry techniczne i funkcjonalne jak minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o lepszych parametrach przedmiot zamówienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wykazać w złożonej ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. h. Rejestracji pojazdu dokonuje OSP Jeziorany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 20 000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ łącznie z zał. nr 1a - Potwierdzenie oferowanego przedmiotu zamówienia, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(zał. nr 3) oraz o braku podstaw do wykluczenia(zał. nr 2) zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 3 i zał. Nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach