Przetargi.pl
„ Dostawa oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”

Gmina Bedlno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-311 Bedlno, Bedlno
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2821420, 2821770, 2821771 , fax. 24 282 17 50
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bedlno
  Bedlno 24
  99-311 Bedlno, woj. łódzkie
  tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, fax. 24 282 17 50
  REGON: 61101554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbedlno.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Dostawa oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Bedlnie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Szacunkowa ilość zamówienia: 82 000 dm3. Podana ilość oleju jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego. 1.1. Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1.1.1. gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml; 1.1.2. temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC; 1.1.3. lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s; 1.1.4. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m; 1.1.5. pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m; 1.1.6. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m; 1.1.7. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg; 1.1.8. zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg; 1.1.9. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg; 1.1.10. temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC. 1.1. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szkoła Podstawowa w Żeronicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1. Wykonawca posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie metodą spełnia\nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta -zał. nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca dołącza również uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach