Przetargi.pl
Dostawa odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 582 011 , fax. 126 581 081
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 582 011, fax. 126 581 081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawierają Załączniki: Zał.3/1 Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia, Zał. 3/2 Wymagane warunki graniczne i cechy oceniane dot. przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach