Przetargi.pl
Dostawa materiałów do konserwacji branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla garnizonu Mirosławiec

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2017-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do konserwacji branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla garnizonu Mirosławiec
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych, budowlanych, stalowych i sanitarnych. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 zadania: a)Zadanie nr 1 – Materiały elektryczne b)Zadanie nr 2 – Materiały budowlane c)Zadanie nr 3 – Materiały stalowe d)Zadanie nr 4 – Materiały sanitarne Dostawa jednorazowa, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela ZZ Mirosławiec, co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą o terminie i godzinie dostawy oraz o numerze rejestracyjnym pojazdu, którym zostanie dokonana dostawa oraz podania danych osobowych wraz z numerami dokumentów tożsamości osób biorących udział w dostawie. Miejsce dostawy: magazyny ZZ Mirosławiec,78-651 Mirosławiec. Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań, zawiera załącznik nr 7 (Formularz cenowy) do SIWZ. Wszystkie materiały, wyszczególnione w załączniku nr 7, muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących część przedmiotu zamówienia w ramach zadania. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawcy mogą składać swoje oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Nazwy konkretnych marek i modeli zostały użyte przez Zamawiającego tylko przykładowo. Oferowane produkty muszą być równoważne jakościowo oraz posiadać parametry techniczne równe lub wyższe określone w formularzu cenowym (załącznik nr 7 do SIWZ). Oferowane produkty równoważne muszą być wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – KARTA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH, którą należy dołączyć do oferty. Brak wykazania równoważności skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodny z zadeklarowanym w ofercie, tj. w formularzu cenowym i karcie produktów równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach