Przetargi.pl
„ Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych wody spożywczej(pitnej) na ujęcie wody w Masłońskim”.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-360 Poraj, ul. Jasna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 145 251 , fax. 343 145 006
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Jasna 21
  42-360 Poraj, woj. śląskie
  tel. 343 145 251, fax. 343 145 006
  REGON: 54519400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poraj.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych wody spożywczej(pitnej) na ujęcie wody w Masłońskim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych wody spożywczej(pitnej) na ujęcie wody w Masłońskim. Zbiornik retencyjny wody spożywczej – 2 sztuki Parametry • zbiornik stalowy – naziemny – cylindryczny – pionowy, wykonany z blachy ocynkowanej S350GD+min. Z275, cylindryczny o pojemności użytkowej 150m3 • wymiary: średnica min. 4,5-5,0 m, wysokość min 9,0- 9,80 m • ocieplony z zewnątrz wełną mineralną o min gr. 100mm • uszczelnianie wewnętrzne geomembraną PVC, gr. 1,5 mm z atestem PZH • dach samonośny, ze spadkiem na zewnątrz, uszczelniony membraną dachową PCV gr. 1,5 mm odporną na promieniowanie UV, • rozdzielnica zasilająco-sterująca z wbudowanym modułem synoptycznym • sondy poziomu wody monitorujące poziomy wody (przelew, maximum, pośredni, minimum), • czujnik temperatury wody. • montaż sygnału sucho biegu, stanu prac grzałek • grzałka z termostatem 3kW – 2szt. • boczny właz inspekcyjny • podest obsługowy z barierką ochronną • obciążenia: o Wiatrem 20m/s dla lokalizacji w I strefie wiatrowej o Śniegiem min 0,9 kN/m2 dla lokalizacji w II strefie śniegowej o Temperatura zimowa -20stC dla lokalizacji w III strefie klimatycznej • Dostawca zbiorników ma przekazać wytyczne do wykonania fundamentów o Temperatura zimowa -20stC dla lokalizacji w III strefie klimatycznej • gwarancja 5 lat- konstrukcja i szczelność, 2lata – urządzenia mechaniczne i elektryczne, stały serwis gwarancyjny • montaż zbiorników we skazanym miejscu (Masłońskie, ul. Sportowa) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i przeprowadzeniem próby szczelności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości: 5 000 zł; słownie: pięć tysięcy złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach