Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ogłasza przetarg

 • Adres: 20090 Lublin, ul. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 184 410 , fax. 817 478 646
 • Data zamieszczenia: 2018-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2
  20090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 184 410, fax. 817 478 646
  REGON: 28852100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 750 MWh/rok. Dostawa realizowana będzie w ciagu 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy (załącznik do siwz ) 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony - o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie prowadzą w nim do zakłócenia konkurencji.1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach