Przetargi.pl
Dostawa chłodziarki do detektorów pracująca w obiegu zamkniętym z detektorem zoptymalizowanym na zakres telekomunikacyjny oraz wyposażeniem i systemem sterującym dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chłodziarki do detektorów pracująca w obiegu zamkniętym z detektorem zoptymalizowanym na zakres telekomunikacyjny oraz wyposażeniem i systemem sterującym dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarki do detektorów pracująca w obiegu zamkniętym z detektorem zoptymalizowanym na zakres telekomunikacyjny oraz wyposażeniem i systemem sterującym dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej – 1 zestaw. Dostawa obejmuje wniesienie, instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie min. 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. 2. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do bud. A-1 pok. 251 Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (w języku polskim i angielskim). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ (w języku polskim i angielskim). 4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 6.Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 12-miesiecznego okresu gwarancji na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia. Okres gwarancji jest liczony od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 8 do umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). W kryteriach oceny ofert Zamawiający będzie oceniał wydłużenie tego okresu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanych odpowiednio produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta, nazwę, model, typ oferowanego sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie parametrów lub funkcjonalności oferowanego sprzętu bądź potwierdzenie oferowanych funkcjonalności – zgodnie z wymaganiami. 8. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 09.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców) – wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SIWZ 4. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 5. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach