Przetargi.pl
"Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 459 475 , fax. 632 458 380
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
  ul. Poznańska 49
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 459 475, fax. 632 458 380
  REGON: 31002518700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik-konin.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”. Zakres rzeczowy robót: Etap I (prace budowlano-montażowe): 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2182,95 kW składającej się z 5940 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330 W zlokalizowanych na gruncie oraz 675 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330 W zamontowanych na dachu wiaty na osad odwoniony oraz 30 inwerterów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 60 kW. 2. Budowa instalacji elektroenergetycznych instalacji niskiego i średniego napięcia, układów pomiarowych, kontenera technologicznego z transformatorem, konstrukcji wsporczych dla paneli PV, telekomunikacyjnych instalacji do sterowania pracą farmy i monitoringu oraz przyłącza kablowego SN do sieci rozdzielczej. 3. Rozbudowa rozdzielni SN i budowa wielofunkcyjnego zespołu zabezpieczeniowego typu uREG wraz z dostawą zapasowego sterownika typu uREG. 4. Wykonanie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej. 5. Umożliwienie pobierania danych do systemu SCADA PWiK. Etap II (uruchomienie instalacji, przyłączenie do sieci OSD i rozpoczęcie wytwarzania energii): 1. Przeprowadzenie procedury przyłączenia modułu wytwarzania typu B do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.: 1) opracowanie i złożenie oświadczenia o gotowości do przyłączenia modułów wytwarzania energii typu B współpracujących z siecią elektroenergetyczną ENERGA - OPERATOR SA wraz z kompletem załączników wymaganych przez Energa-Operator SA, w szczególności: a) uzgodnione z Operatorem nastawy zabezpieczeń i odpowiednie regulacje modułu wytwarzania z siecią Energa-Operator SA w miejscu przyłączenia; b) protokoły badań transformatorów; c) protokoły badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki; d) protokoły badań odbiorczych urządzeń wytwórczych; e) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji przyłączanej m.in. z Prawem budowlanym i uzgodnioną przez Energa-Operator SA dokumentacją; f) dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami; g) uzgodnioną z RDM/CDM instrukcję współpracy ruchowej; h) oświadczenie inwestora (Zamawiającego), o gotowości instalacji przyłączanej w zakresie objętym umową o przyłączenie; i) harmonogram uruchomienia elektrowni (dotyczy urządzeń i instalacji wytwórczych); j) certyfikaty sprzętu oraz symulacje w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” - dostępnym na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA; k) elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie źródła z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron; 2) doprowadzenie do skutecznego odbioru instalacji przez ENERGA – OPERATOR S.A. umożliwiającego Zamawiającemu wytwarzanie energii elektrycznej w tej instalacji. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569 z dopiskiem „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”. Wniesienie wadium w tej formie uważa się za skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3. Osobą umocowana do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku Zamawiającego jest: Patrycja Krzemińska tel. (+48 63) 240 39 19 w dni robocze - w godz. 7:00 - 15:00 fax (+48 63) 245 83 80 e-mail: p.krzeminska@pwik-konin.com.pl 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 Pzp. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę i przedmiot zamówienia, datę ogłoszenia przetargu; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji i/lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia; e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – (pok. 102, I piętro - „Punkt Kancelaryjny”), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty lub załączyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z oznaczeniem - „Oryginał wadium - do postępowania na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; b)Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w przepisie art. 22a Pzp przedstawienia dokumentów wymienionych w III.4; c) wypełniony formularz oferty – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Tomu IV SIWZ; d) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, z podaniem wskaźników do kosztorysowania przyjętych do wyceny robót objętych kosztorysem. Kosztorys ofertowy musi być załączony w formie pisemnej jak i na płycie CD w formacie XLS - stanowiący załącznik do Tomu II (OPZ) SIWZ e) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI SIWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Tomu IV SIWZ; f) dowód wniesienia wadium; g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia zasobów (jeżeli dotyczy); h) stosowne pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) - w przypadku, podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach