Przetargi.pl
" Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy- etap 1, z podziałem na 2 Części”

Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 140 107 , fax. 713 140 110
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy
  ul. J. Słowackiego 10
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 140 107, fax. 713 140 110
  REGON: 93193469600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olesnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  " Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy- etap 1, z podziałem na 2 Części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy z podziałem na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybraną przez Wykonawcę jedną lub dwie części zamówienia – części I i II: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA obejmuje: Branża: drogowa: 0+000 – 0+112 - długość odcinka 0,112 km 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (wycinka drzew, karczowanie pni, rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, rozebranie obrzeży, krawężników, wywóz gruzu). 2. Wykonanie nawierzchni drogi szerokości 5 m z kostki betonowej grubości 8 cm (konstrukcja zgodnie z dokumentacją projektową). 3. Wykonanie chodników szerokości 1,5 do 3,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm (konstrukcja zgodnie z dokumentacją projektową). 4. Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej grubości 8 cm o szerokości 2,5 m (szerokości 3,6 m dla osób niepełnosprawnych) i długości 5,0 – 7,0 m. Branża: kanalizacja deszczowa 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (rozebranie istniejących studni, wpustów ulicznych, kolektora kanalizacji deszczowej, wywóz gruzu). 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej (kolektor kanalizacji deszczowej, studnie, wpusty uliczne, studnie rewizyjne). CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmuje : Branża: drogowa: 0+000 – 0+061 - długość odcinka 0,061 km 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (wycinka drzew, karczowanie pni, rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, rozebranie obrzeży, krawężników, wywóz gruzu). 2. Wykonanie nawierzchni drogi szerokości 4 i 5 m z kostki betonowej grubości 8 cm (konstrukcja zgodnie z dokumentacją projektową). 3. Wykonanie chodników szerokości 1,5 do 3,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm (konstrukcja zgodnie z dokumentacją projektową). 4. Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej grubości 8 cm o szerokości 2,5 m (szerokości 3,6 m dla osób niepełnosprawnych) i długości 5,0 – 7,0 m. Branża: kanalizacja deszczowa 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (rozebranie istniejących studni, wpustów ulicznych, kolektora kanalizacji deszczowej, wywóz gruzu). 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej (kolektor kanalizacji deszczowej, studnie, wpusty uliczne, studnie rewizyjne). 16. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje wycinki drzew i krzewów, prolongata uzgodnień dotycząca wycinki drzew zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa (PB )– załącznik Nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)– załącznik Nr 9 do SIWZ. 3) Przedmiary: 3.1). Przedmiar Robót - dokument pomocniczy - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – załącznik Nr 10 do SIWZ. 3.2). Przedmiar Robót – dokument pomocniczy - CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- Załącznik nr 11 do SIWZ. 1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp. 2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i ww. zapisach, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowi dokument wiodący. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń „równoważnych” co do ich jakości, właściwości użytkowych i parametrów technicznych. 5.1. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót drogowych i kanalizacji m.in. z odtworzeniem i wykonaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy i nawierzchnie), kładzenia rur kanalizacji deszczowej oraz prac pomocniczych, wycinka drzew, karczowanie pni, rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, obrzeży, krawężników, wykonanie nawierzchni drogi i chodników oraz miejsc postojowych, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową. 5.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w zakresie realizacji całego zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno trwać przez cały czas realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. 5.3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt. 5.1. czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia. 5.6. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia a także okresu obowiązywania umowy. 5.7. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca, przedstawi zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać zmiany osób, o których mowa w pkt 1. 5.8. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 5.5) i 5.10) dotyczy także podwykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie. 5.9. Zamawiający, w celu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1, może poinformować Państwową Inspekcję Pracy. 5.10. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia zgodnie z ww. pkt 5.2 5.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i przestrzeganie przez nich warunków bhp, ppoż. Termin wykonania zamówienia w zakresie: części I - od daty podpisania umowy do 29 listopada 2019r. części II - od daty podpisania umowy do 29 listopada 2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I zamówienia 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy zł i 00/100). Część II zamówienia 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące zł i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy- etap 1” część……… zamówienia Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium zaleca się załączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 5. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Kosztorys ofertowy- jako element pomocniczy 3. Dowód wpłaty wadium 4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty przez osobę upoważniona lub pełnomocnictwo złożone zgodnie z art. 23 Ustawy PZP. 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów ( w przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji korzystał będzie z doświadczenia innych podmiotów) do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach