Przetargi.pl
„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana mpzp) obszaru w miejscowości Andrzejówka gm. Muszyna, Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie oraz opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą funkcji, cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33370 Muszyna, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 714 009 , fax. 184 777 921
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184 714 009, fax. 184 777 921
  REGON: 49189306100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana mpzp) obszaru w miejscowości Andrzejówka gm. Muszyna, Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie oraz opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą funkcji, cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zadania: 1) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana mpzp) obszaru w miejscowości Andrzejówka gm. Muszyna 2) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie 3) Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą funkcji, cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. II. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 obejmuje: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą obejmującą obszar o pow. ok. 0,25 ha – zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.340.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Andrzejówka w Gminie Muszyna – rejon działki nr 370 położonych w Andrzejówce wraz z podkładem geodezyjnych. Zadanie nr 2 obejmuje: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą – zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.309.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXX.355.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie – w zakresie zmiany ustaleń zawartych w §13 ust. 3 pkt 3 i 9, §14 ust. 3 pkt 2 i w §17 ust. 3 pkt 2 i 3 części tekstowej obowiązującego planu, odnoszących się do terenów oznaczonych w planie symbolami 1US, 1ZU i 3KDW/Wpp/zz. Zadanie nr 3 obejmuje: Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą funkcji, cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1. Opracowania należy wykonać zgodnie z m.in. ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do ustawy, przepisami odrębnymi, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, polityką przestrzenną gminy. 2. Wykonanie zadania obejmować będzie: 1) W przypadku opracowania Zadania nr 1 - wykonanie zadań określonych przepisami, a w szczególności: a) Analizę materiałów wyjściowych, inwentaryzacja urbanistyczna, przygotowanie wystąpień do instytucji po przeprowadzeniu analizy dla obszarów chronionych oraz innych pism informujących o możliwości składania wniosków do planu w tym zamieszczenie obwieszczeń w prasie. Przygotowanie wystąpień o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. b) Analizę zgłoszonych wniosków do planu oraz sposób ich rozstrzygnięcia. c) Sporządzenie projektu zmiany mpzp dla obszarów określonych w załącznikach graficznych do uchwał Rady MiGU Muszyna wymienionych wyżej, obejmujących część tekstową w formie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz część graficzną (rysunek planu), wykonaną na przygotowanej mapie, zawierającą wyrys ze „Studium” rysunki oraz teksty w wersji papierowej i elektronicznej – w skali i ilości niezbędnej do opiniowania/uzgadniania (pliki .doc, .jpg, .pdf na nośniku danych). d) Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”. e) Opracowanie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”. f) Przedłożenie projektu planu lub zmiany planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. g) Wykonanie części graficznej i tekstowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury uzgodnień/opinii. h) Uzyskanie wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinii i uzgodnień. i) Przygotowanie materiałów do wyłożenia do publicznego wglądu; udział w dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. j) Analiza uwag wniesionych do projektu planu w trakcie i po wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z propozycją ich rozpatrzenia w formie tekstowej i graficznej. k) Przedłożenie Radzie MiGU Muszyna projektu do uchwalenia. l) Przygotowanie kompletnej dokumentacji planu zebranej w trakcie procedowania oraz uchwały wraz z załącznikami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – oraz w wersji elektronicznej, pliki: .doc, .jpg, .pdf. Plik .xml z możliwością importu do systemu LEGISLATOR na nośniku danych. m) Przygotowanie zmiany mpzp w wersji elektronicznej wektorowej z możliwością importu do platformy metadanych. n) Przygotowanie zmiany mpzp w wersji cyfrowej, rysunki zmiany planów w formie hybrydowej (połączenie obrazu rastrowego z wektorowym) umożliwiającej odczytanie i wydrukowanie każdego ze zbiorów elementów określonej grupy tematycznej oddzielnie lub razem z zachowaniem założonej kolejności ich wyświetlania. 2) W przypadku opracowania Zadania nr 2 - wykonanie zadań określonych przepisami, a w szczególności: a) Analizę materiałów wyjściowych, inwentaryzacja urbanistyczna, przygotowanie wystąpień do instytucji po przeprowadzeniu analizy dla obszarów chronionych oraz innych pism informujących o możliwości składania wniosków do planu w tym zamieszczenie obwieszczeń w prasie. Przygotowanie wystąpień o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. b) Analizę zgłoszonych wniosków do planu oraz sposób ich rozstrzygnięcia. c) Sporządzenie projektu zmiany mpzp dla obszarów określonych w uchwałe Rady MiGU Muszyna wymienionych wyżej, obejmujących część tekstową w formie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz teksty w wersji papierowej i elektronicznej – w ilości niezbędnej do opiniowania/uzgadniania (pliki .doc, .pdf na nośniku danych). d) Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”. e) Opracowanie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”. f) Przedłożenie projektu planu lub zmiany planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. g) Wykonanie części tekstowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury uzgodnień/opinii. h) Uzyskanie wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinii i uzgodnień. i) Przygotowanie materiałów do wyłożenia do publicznego wglądu; udział w dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. j) Analiza uwag wniesionych do projektu planu w trakcie i po wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z propozycją ich rozpatrzenia w formie tekstowej i graficznej. k) Przedłożenie Radzie MiGU Muszyna projektu do uchwalenia. l) Przygotowanie kompletnej dokumentacji planu zebranej w trakcie procedowania oraz uchwały wraz z załącznikami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – oraz w wersji elektronicznej, pliki: .doc, .jpg, .pdf. Plik .xml z możliwością importu do systemu LEGISLATOR na nośniku danych. m) Przygotowanie wersji jednolitej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi dokumentami i informacjami w celu przeprowadzenia procedury i ogłoszenia jednolitego tekstu. 3) W przypadku opracowania podkładów mapowych do zmiany mpzp: a) Przygotowanie numerycznej mapy do celów projektowych (wraz z warstwicami) z elementami ewidencji gruntów w skali 1:1000 (wersja papierowa 2 egz. oraz elektroniczna format pliku DWG oraz jpg) z kołnierzem urbanistycznym (100-150m), przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 4) W przypadku opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy (decyzje wzizt i ULICP) wykonanie zadań określonych przepisami a w szczególności: a) analizy materiałów wyjściowych (koncepcji, rozwiązań technicznych, uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej, komunikacji związanych z ochroną uzdrowiska Muszyna, wniosku itp.), b) opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu w celu określenia warunków zabudowy, c) opracowanie części graficznej na podkładach mapowych, d) opracowanie projektu decyzji (cz. tekstowa), e) wykonanie projektu decyzji części graficznej i tekstowej w wersji papierowej i w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury uzgodnień oraz elektronicznej (pliki .doc, .jpg, .pdf na nośniku danych), f) naniesienie zmian wynikających z ewentualnych uwag po uzgodnieniu, przygotowanie kompletnej decyzji – części tekstowa i graficzna – w ilości niezbędnej do przesłania stronom postępowania po ew. poprawkach wynikających z uzgodnień, g) przewiduje się wykonanie 9 projektów decyzji do końca 2017 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach