Przetargi.pl
„Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego w latach 2021-2022”

PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-430 Rudy, Rogera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)4103029 , fax. 32 410 32 81
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
  Rogera 1
  47-430 Rudy, woj. śląskie
  tel. +48(32)4103029, fax. 32 410 32 81
  REGON: 27253629600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudy/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego w latach 2021-2022”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego w latach 2021-2022. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania częściowe: 1 Dostawa oleju napędowego w ilości 80 000 litrów dostarczanego w partiach po 5 000 litrów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 lub norm równoważnych. 2 Dostawa oleju opałowego w ilości 80 000 litrów dostarczanego w partiach po 3 000 i 5 000 litrów spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 lub norm równoważnych. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania częściowe. Realizacja dostawy oleju opałowego i oleju napędowego winna nastąpić nie później niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia na daną partię. Zamówienia będą składane pisemnie lub drogą elektroniczną. Miejsca realizacji dostaw: • Gospodarstwo Szkółkarskie w Nędzy (olej opałowy i napędowy) 47-440 Nędza, ul. Myśliwska 6 • Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (tylko olej opałowy) 47-430 Rudy, ul. Rogera 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od zakresu prac gospodarczych do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa, jednak nie więcej niż o 50% ilości podstawowej podanej powyżej. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 40 000 litrów oleju napędowego i 40 000 litrów oleju opałowego. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu Prawo Opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zakres zamówienia podany powyżej jest zakresem podstawowym. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia w ramach Prawa Opcji do 10 000 l oleju opałowego i 10 000 l oleju napędowego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie dostaw w ramach Prawa Opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach