Przetargi.pl
„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, Janowiecka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 621 462 , fax. 672 621 462
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
  Janowiecka 98A
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 672 621 462, fax. 672 621 462
  REGON: 57017403000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzgkimwagrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowy zakres robót budowlanych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Żelicach obejmuje: wyburzenie ścian działowych, demontaż okładzin podłogowych, instalacji c.o., wody i kanalizacji, wykonanie nowych ścianek działowych i obudowy przewodów wentylacyjnych z płyty g.k., położenie nowej posadzki w przychodni oraz położenie glazury na ścianach. Zakres obejmuje również zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian, uzupełnienie większych ubytków tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i kolorowego tynku dekoracyjnego na lamperiach oraz zamontowanie drzwi. Prace budowlane na klatce schodowej obejmują: zbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie balustrady i pochwytów, umycie sufitów, ścian i biegów schodowych wraz z balustradami, zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian oraz uzupełnienie ubytków tynkiem. Zakres obejmuje też położenie warstwy wyrównawczej tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i tynku dekoracyjnego na lamperie, pomalowanie drzwiczek tablic elektrycznych oraz pomalowanie balustrady. Prace budowlane pomieszczeń piwnicznych obejmują: zbicie uszkodzonych i odparzonych tynków, uzupełnienie tych ubytków, całkowite zbicie tynku w kotłowni i składu opału oraz drewna wraz z położeniem nowego tynku. Drzwi piwniczne do oczyszczenia i pomalowania. Umycie sufitów i ścian z pozostałych pomieszczeń, zagruntowanie sufitów i ścian oraz pomalowanie sufitów i ścian. Drzwi wewnętrzne do mieszkań i piwnicy oraz okna w piwnicy wymagają wymiany. Zakres robót elewacyjnych obejmuje wyprawy tynkarskie. Należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych ok. 82m2. Cokoły ocieplić z płyt styrodurowych o gr. 12 cm – ok. 87m2. Na ścianach powyżej cokołu należy wykonać ocieplenie z płyt styropianowych EPS 70 o gr. 14 cm – ok. 396 m2. Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o powierzchni ok. 434 m2. Zakres robót obejmuje demontaż i montaż rynien dachowych oraz rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów wraz wykonanie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Prace obejmują też remont balkonów. Zagospodarowanie terenu obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku garażowego oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 168 m2 i wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z wywiezieniem gruntu. W zakresie branży sanitarnej należy zdemontować istniejącą instalację wodociągową. Zasilić zespół gabinetów lekarskich, zaplecze sanitarne oraz lokale mieszkalne w zimną wodę z przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej za wodomierzem i wykonać instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów czerpalnych. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować baterie czerpalne. W każdym lokalu mieszkalnym zamontować wodomierz skrzydełkowy. Należy wykonać przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. We wszystkich pomieszczeniach przychodni zainstalować przybory sanitarne. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wysokosprawnego kotła na ekogroszek klasy 5 o mocy 30kW. We wszystkich pomieszczeniach na parterze (z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych i WC) zainstalowanie grzejników stalowych płytowych gładkich. Zakres robót instalacji elektrycznych obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TE, instalacji oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji siły i gniazd wtyczkowych, instalacji dedykowanego zasilania komputerów, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia. UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i zagospodarowania materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach