Przetargi.pl
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. 1MAJA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KASPROWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOŁŁĄTAJA

Miasto Szklarska Poręba ogłasza przetarg

 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, Granitowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 547 700 , fax. 757 547 724
 • Data zamieszczenia: 2019-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szklarska Poręba
  Granitowa 2
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 757 547 700, fax. 757 547 724
  REGON: 23082164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. 1MAJA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KASPROWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOŁŁĄTAJA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka drogi gminnej ul. 1Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kołłątaja, polegający na wymianie istniejącego kanału deszczowego Φ 300 ( 510m) i z Φ 160 ( 45m) wraz ze studniami rewizyjnymi (17 sztuk) oraz wpustami ulicznymi (19 sztuk), odtworzeniu konstrukcji nawierzchni po przekopach, frezowaniu istniejącej nawierzchni ograniczonej krawężnikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnię, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm po zagęszczeniu (645m 2), warstwy wiążącej grub.7cm po zagęszczeniu (645m 2), wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5cm po zagęszczeniu ( 3 470m2) , częściowej wymianie krawężnika (460 m). Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do dz. 331/3, 372 AM-5, 712 AM-9 obr.0006, 17,28/1 AM-2 obr. 0007. Stan istniejący ulicy: Ulica zakwalifikowana jest do kategorii dróg gminnych i klasy technicznej L. Posiada jezdnię szerokości średnio 5,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan techniczny- niedostateczny. Występują liczne spękania i ubytki w wierzchniej warstwie. Analiza uszkodzeń nie wskazuje na utratę nośności konstrukcji i konieczność rozebrania oraz wykonania nowej. Warunki geotechniczne: górną warstwę grubości około 0,5 ÷ 1,0 m stanowią zwietrzeliny i pospółki gliniaste z domieszką rumoszu skalnego i głazów; poniżej znajduje się warstwa stropowa skał granitowych oraz głazy wymieszane ze zwietrzeliną granitu. Warunki geotechniczne określa się jako proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci (niezwiązane z funkcjonowaniem drogi): elektroenergetyczna, gazowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna. Teren, przez który przebiega ulica znajduje się na obszarze m. Szklarska Poręba, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1815/611/J decyzja z 26.02.1980r. W razie powstania konieczności - nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa jest kosztem Zamawiającego jak również jego zapewnienie leży po stronie Zamawiającego Projektowane przekroje konstrukcyjne: - frezowanie nawierzchni średnio na głębokość 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm odtworzenie nawierzchni po przekopach: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm. Organizacja zamiennego ruchu tymczasowego leży w zakresie przedmiotu zamówienia i obowiązku opracowania po stronie wykonawcy. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdz. III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. 3.Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, t. j. : pracownicy fizyczni - wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w zakresie robót rozbiórkowych, prac ziemnych wykonywanych ręcznie, robót związanych z wykonaniem ław pod krawężniki, wbudowaniem krawężników. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego sprzętu i urządzeń świadczących usługi ziemne, frezowania , rozścielania mas bitumicznych, transportowe, geodezyjne oraz osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr rachunku 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338, z adnotacją w tytule wpłaty „Wadium –remont ulicy 1Maja”. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 (patrz: punkt XI.5 c) i d) ), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby („inny podmiot”) celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego należy dołączyć do Oferty 2.Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3.Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniający wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów wymienionych w SIWZ : informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; wykazu osób, wykazu robót. 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy wymienieni w ww. informacji .Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach