Przetargi.pl
6/ZUW MŁAWA/05/2020/ZT na dostawę wodomierzy oraz łączników i uszczelek do wodomierzy

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Nowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 541 , fax. 236 544 192
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
  ul. Nowa 40
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 541, fax. 236 544 192
  REGON: 82284800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  6/ZUW MŁAWA/05/2020/ZT na dostawę wodomierzy oraz łączników i uszczelek do wodomierzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  6/ZUW MŁAWA/05/2020/ZT na dostawę wodomierzy oraz łączników i uszczelek do wodomierzy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. Oferta (wypełniony i podpisany załącznik nr 1) z podaniem ceny netto, naliczonego podatku VAT, ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, deklarowanego terminu dostawy oraz klas dokładności pomiaru poszczególnych wodomierzy. 2. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2-3. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą. 14. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach