Przetargi.pl
6/2022 Organizacja i przeprowadzenie kursu operator koparkoładowarek klasa III wszystkie” dla 1 grupy (10 osób) wraz z ewentualnym egzaminem poprawkowym dla 50% uczestników kursu

Zespół Szkół Technicznych ,,FABLOK" ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Fabryczna 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych ,,FABLOK"
  Fabryczna 27
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  REGON: 000188305
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zstfablok.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  6/2022 Organizacja i przeprowadzenie kursu operator koparkoładowarek klasa III wszystkie” dla 1 grupy (10 osób) wraz z ewentualnym egzaminem poprawkowym dla 50% uczestników kursu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia - zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - kursu „Operator koparkoładowarek klasa III wszystkie” dla 1 grupy (10 osób) dla uczestników projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. dysponować co najmniej 1 osobą zdolną do prowadzenia kursu (wykładowca/instruktor), która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, przeprowadziła min. 3 kursy lub szkolenia lub warsztaty lub wykłady związane z przedmiotem zamówienia (kurs operator koparkoładowarki kl. III).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach