Przetargi.pl
6/2013 - Zabudowa zabezpieczeń wrót szybowych szybu Sutoris

Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą w Bochni w likwidacji ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Campi 15
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 014 6152400 , fax. 014 6124718
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą w Bochni w likwidacji
  ul. Campi 15 15
  32-700 Bochnia
  tel. 014 6152400, fax. 014 6124718
  REGON: 00086784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli Bochnia z siedzibą w Bochni w likwidacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  6/2013 - Zabudowa zabezpieczeń wrót szybowych szybu Sutoris
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na zabudowie nowych zabezpieczeń wrót szybowych w miejsce obecnie pracujących i nowego zasilania oświetlenia na zrębie szybu i na podszybiach poziomów I, III, IV, VI, VIII i IX oraz likwidacja urządzeń sygnalizacji szybowej i urządzeń elektroenergetycznych na podszybiach poziomów II, V, VII w górniczym wyciągu szybowym szybu Sutoris zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 515411007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalnia-bochnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną