Przetargi.pl
5/ZG/22 Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych uczestników grupy zakupowej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska 191/195
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 251 61 66 , fax. 42 251 61 66
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  Wólczańska 191/195
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 251 61 66, fax. 42 251 61 66
  REGON: 471658536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/pl/c/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  5/ZG/22 Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych uczestników grupy zakupowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych w zakresie:- Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- Dobrowolne ubezpieczenie auto-casco z ryzykiem kradzieży- Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego- Dobrowolne ubezpieczenie assistance
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę tj.: co najmniej w grupie 3, 10 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach