Przetargi.pl
5/Ż/2015

Zakład Karny w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 69 00 , fax. 81 827 35 50
 • Data zamieszczenia: 2015-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Opolu Lubelskim
  ul. Owocowa 7 7
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 827 69 00, fax. 81 827 35 50
  REGON: 06039716600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  5/Ż/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I 1 Ziemniak jadalny , odmiana żółta I kg 21000 CZĘŚĆ II 1 Kapusta biała I kg 3500 2 Pieczarka świeża I kg 600 3 Burak czerwony jadalny I kg 2500 4 Marchew jadalna I kg 5500 5 Cebula I kg 2000 6 Kapusta pekińska I kg 2500 CZĘŚĆ III 1 Jabłka PN-84/R75024 I kg 4000 CZĘŚĆ IV 1 Pomidor I kg 1000 2 Ogórek świeży I kg 1000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium od Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach