Przetargi.pl
4WOG.1200.2712.81.2019 Robota budowlana w podziale na 9 zadań: Zad-1 – Prace konserwacyjno-malarskie w budynku 14 – SOI Bielsko-Biała, Zad-2 Konserwacja dachu budynku nr 20 w Lublińsku Zad-3 Naprawa dróg i chodników – Lubliniec Zad-4 Konserwacja budynku nr 22 w Lublińcu Zad-5 Naprawa ogrodzenia terenu technicznego w Krapkowicach Zad-6 Remont budynku nr 6 w Krapkowicach Zad-7 Remont pomieszczeń w bud. nr 34 w Tarnowskich Górach Lasowice, Zad-8 Naprawa sieci hydrantowej w Tarnowskich Górach Lasowice Zad-9 Remont pomieszczenia nr 7 w bud. nr 20 w Tarnowskich Górach.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371, , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, , fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4WOG.1200.2712.81.2019 Robota budowlana w podziale na 9 zadań: Zad-1 – Prace konserwacyjno-malarskie w budynku 14 – SOI Bielsko-Biała, Zad-2 Konserwacja dachu budynku nr 20 w Lublińsku Zad-3 Naprawa dróg i chodników – Lubliniec Zad-4 Konserwacja budynku nr 22 w Lublińcu Zad-5 Naprawa ogrodzenia terenu technicznego w Krapkowicach Zad-6 Remont budynku nr 6 w Krapkowicach Zad-7 Remont pomieszczeń w bud. nr 34 w Tarnowskich Górach Lasowice, Zad-8 Naprawa sieci hydrantowej w Tarnowskich Górach Lasowice Zad-9 Remont pomieszczenia nr 7 w bud. nr 20 w Tarnowskich Górach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlana w podziale na 9 zadań. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki: a. wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; b. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ dla zadania nr 1; c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania nr 1; d. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ dla zadania nr 2; e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ dla zadania nr 2; f. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ dla zadania nr 3; g. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ dla zadania nr 3; h. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ dla zadania nr 4; i. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ dla zadania nr 4; j. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ dla zadania nr 5; k. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ dla zadania nr 5; l. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 17 do SIWZ dla zadania nr 6; m. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ dla zadania nr 6; n. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 19 do SIWZ dla zadania nr 7; o. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 20 do SIWZ dla zadania nr 7; p. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 21 do SIWZ dla zadania nr 8; q. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ dla zadania nr 8; r. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 23 do SIWZ dla zadania nr 9; s. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 24 do SIWZ dla zadania nr 9; t. Projekt załącznik nr 25 do SIWZ dla zadania nr 9; Dodatkowe wymagania .Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób. W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją). W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD, z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45 mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren budowy. Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym prowadzone są prace. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 221 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego. Znaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Dla zadania nr 1 – 45400000-1 Dla zadania nr 2 – 45261200-6 Dla zadania nr 3 – 45233200-7 45233200-1 Dla zadania nr 4 – 45442100-8 45421000-4 45450000-6 Dla zadania nr 5 – 45111399-1 45340000-2 Dla zadania nr 6 – 45100000-8 45443000-4 45262690-4 45453000-7 45430000-0 45310000-3 45311000-0 45330000-9 Dla zadania nr 7 – 45400000-1 Dla zadania nr 8 – 45231300-8 Dla zadania nr 9 – 45400000-1 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zadań – części jest 9. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części – zadań. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 o wartości 50 %, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu praca – robót budowlanych dla zadania nr 7,8 i 9. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Z zastrzeżeniem, że wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenie całego zamówienia podwykonawcom oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych ( zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej na okres realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ). 7. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a. 2.000,00 zł dla zadania nr 1 b. 1.800,00 zł dla zadania nr 2 c. 3.000,00 zł dla zadania nr 3 d. 1.400,00 zł dla zadania nr 4 e. 1.000,00 zł dla zadania nr 5 f. 11.000,00 zł dla zadania nr 6 g. 5.000,00 zł dla zadania nr 7 h. 4.000,00 zł dla zadania nr 8 i. 2.000,00 zł dla zadania nr 9 Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0063 3413 9120 2000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: „4WOG.1200.2712.81.2019” dot. zadania ….” Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b - e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem - „wadium znak sprawy nr: 4WOG.1200.2712.81.2019 dla zadania nr ……..” . 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, c) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik, d) szczegółowy kosztorys ofertowy – podpisany, sporządzony na podstawie dokumentacji przetargowej. Brak załączenia do oferty podpisanego szczegółowego kosztorysu, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odpowiednio dla każdego zadania. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią punktu 3 i 4 rozdziału III SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera a niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ. 5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 6 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumenty aktualne na dzień złożenia, potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz doświadczenie wskazane w ust. 1 pkt 2 litera c1 rozdziału V SIWZ. – inne dokumenty stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 10. Zamawiający informuje, iż wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. Dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, którego kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które, każdego z nich dotyczą. 11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI punkt 2. W przypadku doświadczenia i ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona tylko w oparciu o roboty wskazane w .,podpunkcie 2 litera c2) rozdziale IV SIWZ ( mogą być większe). Zamawiający nie dopuszcza przedkładanie robót o mniejszej wartość a większej liczbie wykonania. Warunek w zakresie posiadania osób można spełnić w łącznie bez ograniczeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach