Przetargi.pl
4B.1/2 Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800 , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2022-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Żelazna 59 A
  00-848 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Pańtwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4B.1/2 Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem 4B.1/2 Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Kontraktu obejmuje dostawy wraz ze związanymi instalacjami, dotyczące modernizacji obiektów hydrotechnicznych podległych RZGW Wrocław, RZGW Gliwice, RZGW Kraków oraz RZGW Rzeszów. Celem modernizacji jest przystosowanie obiektów do przesyłania danych na potrzeby Centrów Operacyjnych zlokalizowanych w RZGW Wrocław i RZGW Kraków oraz Centrów Monitoringu w RZGW Gliwice i RZGW Rzeszów. Dane monitoringowe z obiektów objętych Kontraktem gromadzone będą przez podsystemy Akwizycji Archiwizacji i Udostępniania Danych (dostawy realizowane w ramach Zadania 4B.1/1) zlokalizowane w RZGW Kraków i RZGW Wrocław i udostępniane przez te podsystemy dla Centrów Monitoringowych w Gliwicach i Rzeszowie. Komunikacja odpowiedniego podsystemu Archiwizacji i Udostępniania Danych, dla danego RZGW realizowana będzie poprzez utworzoną w ramach Projektu POWDOW siec WAN działającej w oparciu o istniejące lub dostarczone łącza internetowe (LTE, światłowody, linie radiowe) oraz istniejące i/lub projektowane łącza MPLS (zadanie objęte postępowaniem dla Zadania 4B.1/3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach