Przetargi.pl
23/TP1/SZP-1/2022 Dostosowanie toalety parter dla osób z niepełnosprawnościami w budynku W, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ŚNIADECKICH 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943478635/637
 • Data zamieszczenia: 2022-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
  ŚNIADECKICH 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943478635/637
  REGON: 000001703
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  23/TP1/SZP-1/2022 Dostosowanie toalety parter dla osób z niepełnosprawnościami w budynku W, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w wykorzystaniem materiałów Wykonawcy polegających na Dostosowanie toalety parter dla osób -z niepełnosprawnościami w budynku W, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin w zakresie określonym w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne45262522-6 Roboty murarskie45421131-1 Instalowanie drzwi45410000-4 Tynkowanie45431200-9 Kładzenie glazury45431100-8 Kładzenie terakoty45442110-1 Roboty malarskie45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne45321000-3 Izolacja cieplnaZamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia na parterze budynku - wydzieleniu pomieszczenia na sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami:1) Roboty budowlane a) Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belekb) Zerwanie posadzek z masy lastrykowejc) Skucie nierówności betonu d) Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych e) Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100mmf) Murowanie ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego grubości 12cmg) Zamurowanie przebićh) Montaż ościeżnic regulowanych stalowych drzwi wejściowych do pomieszczeń z ciągów komunikacyjnych przeznaczone do zabudowy w obiektach użyteczności publiczneji) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne systemowe, fabrycznie wykończone pełne "90". Konstrukcja skrzydła: ramiak wykonany z płyty MDF; wypełnienie - płycina z płyty HDF obustronnie okleinowana; wszystkie krawędzie skrzydeł zaokrąglone; wykończenie: wszystkie płaszczyzny i krawędzie skrzydła wykończone jednolitym materiałem -laminatem - odporną na ścieranie i odporności na wilgotność okładziną dekoracyjną. Wyposażenie: zamek jednopunktowy, wpuszczany na wkładkę patentową od zewnętrznej strony i blokadę łazienkowej od wewnętrznej strony; zawiasy: czopowe wkręcane - 3 szt; tuleje lub kratka wentylacyjna o powierzchni zgodnej z Warunkami Technicznymi.j) Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami k) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskichl) Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 30cm - obudowy pionów instalacyjnych płytami wodoodpornymił) Wzmocnienie jednostronnego odeskowania ścian ze płyty OSB grubości 22mmm) Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach i na ścianachn) Osadzenie listwy narożnikowej aluminiowej do tynków o) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowychp) Gładzie gipsowe na stropach i ścianachr) Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłożas) Osadzenie listwy narożnikowej - listwa prosta L - stal szczotkowana t) Osadzenie drzwiczek rewizyjnych do pionów instalacyjnych i kratek wentylacyjnychu) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 50mm pod posadzki zatarte na ostro i zbrojenie posadzki siatką stalowąv) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm Uszczelnienie masą hydroizolacyjną szlamową powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnieniaw) Ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej x) Montaż listew progowych przejściowych metalowychy) Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich - sufitów i ścianz) Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy 50-100mm 2) Roboty elektrycznea) Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionychb) Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowychc) Wymiana przewodów płaskich AL. na Cu jednodrutowych w izolacji i powłoce poliwinylowej typu YDYp-450/750Vd) Wymiana przycisków bryzgoszczelnyche) Montaż puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznegof) Montaż sufitowych i naściennych opraw oświetleniowych LED z podłączeniem3) Roboty instalacyjne hydraulicznea) Demontaż umywalki i baterii umywalkowejb) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych armatury sanitarnej do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez skucie posadzki, a następnie włączenie w istniejący poziom za pomocą przejściówek (traper), przejście z żeliwa na PCVc) Wykonanie podłączeń wodnych do istniejących pionów wodociągowych i doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do armatury.d) Montaż urządzeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościamie) Średnice przewodów zgodnie z częścią graficzną, całość zaizolować izolacją termiczną, o grubości wg WT. f) Po wykonanych pracach hydraulicznych przeprowadzić próbę ciśnieniową wszystkich wykonanych połączeń.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Przedmiot zmówienia stanowi zwarty kompleks. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zmówienia, a także potrzebą skoordynowania działań́ rożnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia na ograniczonym terenie. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia.3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach