Przetargi.pl
2017-20 usługi behawioralne na 2018 rok

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza przetarg

 • Adres: 02147 Warszawa, ul. Paluch
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 460 250 , fax. 228 460 236
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
  ul. Paluch 2
  02147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 460 250, fax. 228 460 236
  REGON: 1718914500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2017-20 usługi behawioralne na 2018 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. świadczenie usług behawioralnych na rzecz Zamawiającego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w wymiarze co najmniej 5 dni, tj. 40 godzin w tygodniu. 2. Świadczenie usług behawioralnych obejmuje w szczególności: a) Obchód kwarantanny w celu wstępnej oceny nowo przybyłych zwierząt i wytypowania, tych które potrzebują wsparcia ze strony behawiorysty, dokonywanie wpisów w indywidulanej karcie pracy ze zwierzęciem i dzienniku pracy behawiorysty (2 razy w tygodniu). b) Ocena zwierząt wskazanych przez Zamawiającego w tym obowiązkowo: zwierząt zwróconych z adopcji, kończących obserwację w kierunkiem wścieklizny oraz dokonywanie wpisów w indywidulanej karcie pracy ze zwierzęciem i dzienniku pracy behawiorysty. c) Wsparcie dla opiekunów i wolontariuszy psów według zgłoszeń (odnotowanych w rejestrze zgłoszeń) - ocena, przedstawianie indywidualnego planu działania i w razie potrzeby indywidualna praca behawiorysty z danym zwierzęciem. Pomoc w rozmieszczeniu psa w boksach na terenie Schroniska. Dokonywanie wpisów w rejestrze danego zwierzęcia i dzienniku pracy behawiorysty . d) Opracowanie indywidualnych planów i koordynacja pracy ze zwierzętami: lękliwymi, wykazującymi zachowania agresywne. Przeszkalanie opiekuna i wolontariusza do pracy z danym zwierzęciem w celu jego socjalizacji i przygotowania do adopcji. Miesięczne raportowanie postępu prac. e) Przygotowywanie i prowadzenie zróżnicowanych grupowych szkoleń teoretycznych i praktycznych dla wolontariuszy w weekendy (2 w miesiącu) z zakresu zachowania zwierząt, w celu podnoszenia umiejętności wolontariuszy i przygotowania zwierząt do adopcji, wraz wydaniem poświadczenia udziału uczestnikom. f) Przygotowywanie i prowadzenie zróżnicowanych grupowych szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pracowników (2 w miesiącu) według wskazań Zamawiającego w celu podnoszenia ich umiejętności z zakresu postępowania ze zwierzętami wraz wydaniem poświadczenia udziału uczestnikom. g) Rekomendowanie konkretnych pracowników na szkolenia w celu podnoszenia ich umiejętności pracy ze zwierzętami. h) Udzielanie porad behawioralnych po adopcji przez telefon i w schronisku jako wsparcie adaptacyjne w nowym domu dla zwierząt adoptowanych - przez 3 miesiące od adopcji. Dokonywanie wpisów w rejestrze danego zwierzęcia i dzienniku pracy behawiorysty. i) Przygotowywanie i przedkładanie materiałów dydaktycznych dotyczących zagadnień, wskazanych przez Zamawiającego a związanych z zachowaniem zwierząt, w pierwszą i 3 środę miesiąca. j) Wsparcie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych na życzenie Zamawiającego (min. 1 w miesiącu). k) Udział w akcjach promocyjnych Schroniska min 6 w roku w terminach wskazanych przez Zamawiającego. l) Sporządzanie pisemnych procedur i wytycznych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego . m) Prowadzenie indywidualnych kart pracy ze zwierzętami, oraz dziennika pracy behawiorysty, i przekazywanie comiesięcznych raportów. n) Zapewnienie obecności behawiorysty w schronisku od wtorku do soboty w godz. 10:00-17:00 w miesiącach: styczeń, luty, listopad i grudzień oraz w godz. 10:00-17:00 w okresie od marca do października. o) Zgłaszanie uwag do treści opisu zwierząt promowanych do adopcji na wniosek Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt. p) Zgłaszanie niepokojących działań i zachowań w stosunku do zwierząt ze strony pracowników, wolontariuszy, osób pomagających w spacerach, osób zainteresowanych adopcją oraz osób wykonujących prace społecznie -użyteczne. q) Współpraca z lekarzami weterynarii w schronisku w zakresie planowanych zabiegów chirurgicznych i badań zwierząt pozostających pod opieką behawiorysty oraz wspomagania leczeniem farmakologicznym. r) Współpraca z praktykantami pozostającymi pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w zakresie usług behawioralnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach