Przetargi.pl
111-P-22 Oddział rehabilitacji KOS – remont pomieszczeń (powtórka)

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
  ul. Zygmunta Starego 20
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 242995277
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  111-P-22 Oddział rehabilitacji KOS – remont pomieszczeń (powtórka)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na I piętrze budynku przy ul. Zygmunta Starego 20, z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji KOS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wskazany warunek udziału, jeżeli wykaże on realizację w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2-ch zamówień o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każde, obejmujących wykonanie robót budowlanych (budowa, dobudowa, przebudowa lub remont) obiektów leczniczych (przychodnia, szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, itp.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach