Przetargi.pl
Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka

Gmina Somianka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-203 Somianka, Somianka - Parcele 16 B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7418790 , fax. 029 7418714
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somianka
  Somianka - Parcele 16 B 16 B
  07-203 Somianka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7418790, fax. 029 7418714
  REGON: 55066809000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Somianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi zamawiane w okresie trwania umowy, sukcesywnie według indywidualnych potrzeb zamawiającego o różnym zakresie i rozmiarze, polegające na: 1. żwirowaniu dróg gruntowych gminnych i powiatowych tłuczniem betonowym o granulacji 0-5cm, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym - dowiezienie materiału w ilości 880,00 m3 2. równanie mechaniczne dróg gruntowych gminnych i powiatowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 5m w ilości do 50 godzin 3. praca koparko ładowarki z dużą łyżką w zakresie usunięcia nadmiaru mas ziemi w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych w ilości do 40 godzin 4. praca samochodem samowyładowawczym w zakresie wywożenia urobku powstałego podczas prac koparką lub z innych źródeł, na wskazane miejsce przez Zamawiającego w ilości do 20 godzin Miejsce i zakres prac do wykonania określa Zamawiający. Zakres umowy obejmuje cały obszar Gminy Somianka. Zamawiający zlecał będzie Wykonawcy usługę w zależności od bieżących potrzeb telefonicznie bądź pisemnie. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Terminy realizacji konkretnych zleceń będzie każdorazowo ustalany z Zamawiającym a ich okres będzie zależny od zakresu danego zlecenia. Zamawiający w przypadkach szczególnie uzasadnionych przewiduje zwiększenie wartości robót o 20% na roboty, których nie można było przewidzieć albo były następstwem okoliczności związanych z działaniem siły wyższej i skutkują natychmiastowym wykonaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//ugsomianka.bip.org.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach