Przetargi.pl
Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” dla każdej z niżej wymienionych części: - dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, - uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, - wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) - wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowalnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i forma dokumentacji projektowej przedstawiono w PFU stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: część 1: kwota 40 000,00 zł część 2: kwota 10 000,00 zł część 3: kwota 174 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 1) Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej). 2.Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – oryginał dokumentu został złożony w taki sposób, aby można go było oddzielić od reszty oferty, natomiast kopię poręczenia lub gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa: zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach