Przetargi.pl
Zwalczanie gołoledzi zimowej na terenie gminy Stężyca

Gmina Stężyca ogłasza przetarg

 • Adres: 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 658 63 31, 685 63 42 , fax. 58 685 63 50
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stężyca
  ul. 9 Marca 7 7
  83-322 Stężyca, woj. pomorskie
  tel. 58 658 63 31, 685 63 42, fax. 58 685 63 50
  REGON: 19167503700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwalczanie gołoledzi zimowej na terenie gminy Stężyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej w sezonie zimowym 2013/2014 pługopiaskarką - 100 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach