Przetargi.pl
ZP/CZD/0187/20 DOSTAWA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – DOPOSAŻENIE W RÓŻNY SPRZĘT, URZĄDZENIA I WYROBY - 23 pakiety

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228151024 , fax. +48228151015
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228151024, fax. +48228151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/CZD/0187/20 DOSTAWA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – DOPOSAŻENIE W RÓŻNY SPRZĘT, URZĄDZENIA I WYROBY - 23 pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni – doposażenie w różny sprzęt, urządzenia i wyroby – 23 pakiety. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33198000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach