Przetargi.pl
ZP/341/120/10 świadczenie w 2011 roku usług polegających na utrzymaniu w czystości i sprawności użytkowej przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki - Na Gubałówkę.

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/341/120/10 świadczenie w 2011 roku usług polegających na utrzymaniu w czystości i sprawności użytkowej przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki - Na Gubałówkę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu w czystości i sprawności użytkowej przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki - Na Gubałówkę tj, ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje : - utrzymanie stałej czystości w przejściu podziemnym poprzez bieżące usuwanie zanieczyszczeń schodów oraz powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji przejścia, - utrzymanie stałej czystości ciągów komunikacyjnych naziemnych, - utrzymanie stałej drożności i czystości kratek ściekowych, - okresowemu myciu powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji przejścia, - ponoszenie kosztów zużycia wody niezbędnej do utrzymania czystości - kwota za zużytą wodę stanowić będzie różnicę pomiędzy odczytem dokonanym przez dostawcę wody a obciążeniem naliczanym zgodnie z umową dzierżawcom lokali handlowych w przejściu podziemnym, do kalkulacji ceny należy przyjąć średniomiesięczne zużycie wody wynoszące 30 m3. - odśnieżanie całych ciągów komunikacyjnych - podziemnych - 197,21 m2 i naziemnych -- 1192,65 m2, -usuwaniu zalegającego śniegu w tym z z połaci dachowej, - wywóz śniegu zgromadzonego w trakcie odśnieżania ciągów komunikacyjnych, - posypywanie materiałem szorstkim wszystkich dojść, przejść i zejść znajdujących się w rejonie przejścia podziemnego, - naprawy elementów stałych oraz utrzymaniu oświetlenia, których uszkodzenie wynikło z bieżącej eksploatacji przejścia podziemnego, - w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii - nie z winy wykonawcy w przejściu podziemnym, podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia i oznakowania w miarę potrzeb miejsca awarii, wezwania w razie konieczności odpowiednich służb oraz powiadomienie Zamawiającego o fakcie wystąpienia awarii. - zapewnieniu ochrony w godzinach nocnych przejścia podziemnego przez uprawnioną firmę ochraniarską, z którą wykonawca podpisze stosowną umowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799930001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach