Przetargi.pl
ZP.2010-04/09

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Ks. Łukasika 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3639957 w. 1219 , fax. 048 3634873
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
  ul. Ks. Łukasika 3 3
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3639957 w. 1219, fax. 048 3634873
  REGON: 67056863500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupradom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.2010-04/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch serwerów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł na każdą część zamówienia Wadium w pieniądzu (PLN), należy wnosić na oprocentowane konto: Bank Pocztowy S.A. o/ Lublin 66 1320 1641 3113 7421 2000 0008 Wadium w pieniądzu uważa się za wnie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: - spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - złożą wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ metodą zero-jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do odrzucenia oferty może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) druk formularza ofertowego - zał. nr 1, b) szczegółowy opis proponowanego sprzętu (przedmiotu zamówienia) - zał. nr 2, c) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał. nr 3, e) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - zał. nr 4, f ) parafowany projekt umowy przez osobę upoważnioną - zał. nr 5. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczą (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem): a) odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów podanych w pkt 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, - nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokumenty, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w punkcie dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż podane powyżej, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. b) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. W toku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie. Przekazanie ich za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostanie potwierdzona pisemnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupradom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach