Przetargi.pl
Zoorganizowanie i przeprowadzenie kursu przyuczajacego do wykonywania prac brukarskich i szkolenia aktywizacyjno-wzmacniającego dla uczestników kursu

Zakład Karny w Garbalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3880000, 3880032 , fax. 024 3880008
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Garbalinie
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 3880000, 3880032, fax. 024 3880008
  REGON: 00032123000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zoorganizowanie i przeprowadzenie kursu przyuczajacego do wykonywania prac brukarskich i szkolenia aktywizacyjno-wzmacniającego dla uczestników kursu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń kursowych: 1) część pierwsza - kurs przyuczjący do wykonywania prac brukarskich; 2) część druga - szkolenie aktywizacyjno-wzmacniające dla uczestników kursu. Beneficjentami są osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Kurs i szkolenie aktywizacyjno-wzmacniające są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.4., pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub art. 207 § 1 Kodeksu Karnego Szkolenie aktywizacyjno-wzmacniające będzie zrealizowane tylko w przypadku wyłonienia Wykonawcy na kurs. 2. Zajęcia odbywać się będą na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie. Zamawiający zapewni miejsca do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych zgodnie z przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy oraz narzędzia i sprzęt zakupiony w ramach projektu ( skoczek i zagęszczarka).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje konieczności wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw@gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach