Przetargi.pl
Zmiana kolorystyki elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich wykonaniem powłoki antygrafitti i remontem daszku nad wejściem głównym oraz wykonaniem napisu z nazwą w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 00000137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana kolorystyki elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich wykonaniem powłoki antygrafitti i remontem daszku nad wejściem głównym oraz wykonaniem napisu z nazwą w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zmiana kolorystyki elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich wykonaniem powłoki antygrafitti i remontem daszku nad wejściem głównym oraz wykonaniem napisu z nazwą w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opiniami, uzgodnieniami, wytycznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 600,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset i 00/100 zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach