Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2019/2020 do 2021/2022 – II przetarg

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 584 714 , fax. 343 584 715
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
  ul. Konopnickiej 8
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 584 714, fax. 343 584 715
  REGON: 15140599000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2019/2020 do 2021/2022 – II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu oleskiego podzielono na następujące zadania: • Zadanie 3 REJON DOBRODZIEŃ Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki • Zadanie 10 Równiarka Dobrodzień • Zadanie 13 Ładowarka Dobrodzień • Zamawiający nie będzie dodatkowo płacił Wykonawcy za dyżury – poniesione koszty należy wkalkulować w ceny jednostkowe pracy sprzętu. • Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo do zmiany lokalizacji wykonania usług w obrębie całego powiatu oleskiego, niezależnie od tego dla jakiego rejonu jest zawarta umowa. • Wykonawca ma prawo doliczyć do kosztu wykonania usługi dojazd od właściwego punktu bazowego lub od bazy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że tą zapłatą będzie objęty zawsze odcinek najkrótszy. • Punkt bazowy to miejscowość Dobrodzień. • Przed nowym sezonem zimowym stawki jednostkowe za pracę sprzętu będą przeliczane w miesiącu październiku wg. „Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych” (pozycja TRANSPORT) ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (wskaźnik za miesiąc wrzesień) – zmiany zostaną wprowadzone odpowiednim aneksem do umowy. • W załączeniu przekazano planowane do odśnieżania i posypywania odcinki dróg wraz z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania. Szczegółowe trasy będą ustalane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po rozstrzygnięciu przetargu. W sprawach spornych decyzja należy do Zamawiającego. • Czas reakcji będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu wyjazdu z punktu bazowego. Czas ten nie może być dłuższy niż 2 godziny. Jeśli dojazd odbywa się inną drogą (krótszą) – czas reakcji liczony będzie do momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia Zamawiający naliczy karę umowną. • W przypadku piaskarki czas reakcji będzie liczony do momentu wyjazdu z punktu bazowego załadowanej piaskarki. • Zamawiający wydaje dyspozycje telefonicznie (informacja ustna lub sms). W przypadku nie odbierania telefonu przez Wykonawcę czas reakcji będzie naliczany od próby wykonania pierwszego połączenia przez Zamawiającego. • Wykonawca przez cały okres ważności umowy gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług zimowego utrzymania dróg ilość i rodzaj środków sprzętowo-transportowch zgodnych z ilością i rodzajem zadeklarowanym w ofercie. Sprzęt musi być w pełni gotowy i sprawny technicznie - w przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. • Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług. • Organizacja placów składowych, łącznie z przystosowaniem do wymagań ochrony środowiska należy do wykonawcy. • Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej – materiały będą składowane na placu składowym w Praszce, ul. Byczyńska. • Koszty załadunku piaskarek, koszty transportu mieszanki z placu składowego w Praszce, ul. Byczyńska (łącznie z załadunkiem) na plac składowy Wykonawcy pokrywa Wykonawca, który organizuje je we własnym zakresie – należy je wkalkulować w pracę piaskarki. • Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z punktem dowodzenia akcji zima oraz pracującym sprzętem (podczas pracy sprzętu Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny z operatorem), zapewnić dyżurnego do akcji zimowej (dyspozytora sprzętu), do obowiązków którego będzie należało dysponowanie sprzętem, prowadzenie rejestracji pracy sprzętu, współpraca w koordynacji pracy sprzętu z zamawiającym. Wykonawca musi prowadzić ewidencję materiałową oraz informować na bieżąco Zamawiającego o ilości wykorzystanych i posiadanych materiałów. Wykonawca musi na bieżąco przekazywać Zamawiającemu dane teleadresowe ww osób. • Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pełny wykaz sprzętu, łącznie z adresem bazy na której się znajduje, wykaz operatorów łącznie z telefonem kontaktowym – dane te muszą być na bieżąco aktualizowane przez Wykonawcę. • Nośniki pod piaskarki i pługi samochodowe muszą być wyposażone w tachografy. Zamawiający ma prawo żądać wydruków z tachografu. • Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośniki sprzętu urządzenia monitorujące GPS. • Od dnia 1 listopada każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu przegląd całości sprzętu przeznaczonego do realizacji umowy. Sprzęt musi być wtedy w pełni gotowy do pracy. • Rozliczenie dla pługów i piaskarek odbywać się będzie na podstawie przebytych kilometrów, natomiast dla pozostałego sprzętu oddzielnie będzie rozliczany przejazd (na podstawie przebytego odcinka) i praca sprzętu (na podstawie czasu pracy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach