Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2011/2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6442872 , fax. 75 6442872
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6442872, fax. 75 6442872
  REGON: 23082648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.powiatlwowecki.pbox.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2011/2012, z podziałem na pięć zadań (oferty częściowe): Zadanie 1 - obszar I gminy Mirsk Zadanie 2 - obszar II gminy Mirsk Zadanie 3 - obszar gminy Gryfów Śląski Zadanie 4 - obszar gminy Lubomierz Zadanie 5 - obszar gminy Lwówek Śl. i cześć gminy Wleń obejmujących obszarem tereny zgodnie z wykazem dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.propublico.pl i http://zdp.powiatlwowecki.pbox.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach