Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w sezonie zimowym 2022 -2023 r.

NADLEŚNICTWO STUPOSIANY ogłasza przetarg

 • Adres: 38-713 Stuposiany, 1A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 461 00 10
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY
  1A
  38-713 Stuposiany, woj. podkarpackie
  tel. 13 461 00 10
  REGON: 370014538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w sezonie zimowym 2022 -2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:Zadanie nr 1 – odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – droga nr 2307R Stuposiany – Tarnawa. Długość drogi to 15,2 km . Szacunkowa całkowita wielkość: 900,00 km drogi do odśnieżenia w ciągu terminu realizacji zamówieniaZadanie nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – pozostałe drogi leśne – stokówki. Łączna długość to 64,9 km pozostałych dróg leśnych. Szacunkowa całkowita wielkość: 850,00 km dróg do odśnieżenia w ciągu terminu realizacji zamówienia1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu sprzętu i materiałów własnych. Zamawiający nie będzie udostępniał ani przekazywał Wykonawcy swojego sprzętu w celu realizacji przedmiotu zamówienia;2) Warunki realizacji:a) odśnieżanie dróg leśnych;b) dla Zadania 2 dodatkowo: odśnieżanie istniejących mijanek, zjazdów oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna;c) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości na drogach leśnych poprzez posypywanie mieszanką materiałów zwiększających szorstkość nawierzchni.d) drogi odśnieżać należy pasem utwardzonym + pobocza;e) Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie może być dłuższy niż 1 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o potrzebie usługi, do jej rozpoczęcia. f) odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestawu pojazd mechaniczny z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni przy użyciu urządzeń rozsypujących;g) w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie;h) Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.i) Prace objęte zamówieniem zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.j) Standard odśnieżonej drogi to:• dla Zadania nr 1: od 2 do 4 cm pokrywy śnieżnej na drodze (nie należy odśnieżać do samej nawierzchni asfaltu), szer. 5,5 m. Odśnieżoną drogę należy posypywać na zakrętach i podjazdach.• dla Zadania nr 2: Standard odśnieżonej drogi to od 4 do 6 cm pokrywy śnieżnej na drodze (nie odśnieżać do samej nawierzchni drogi), szer. 4 m. Odśnieżoną drogę należy posypać na zakrętach i podjazdach.3) określone ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych wykazanych ilościach. Zamawiający zastrzega możliwość redukcji przedmiotu zamówienia. Wykonanie usługi w mniejszych ilościach nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. W przypadku braku opadów śniegu i braku występowania śliskości na drogach akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.5) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi usługami odpowiada Wykonawca;6) Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ;7) Szczegółowy rozmiar, lokalizacja, termin wykonania prac wynikające z przyjętej oferty na ich wykonanie, zostaną określone na bieżąco w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Osobami wydającymi dyspozycje są: Zastępca Nadleśniczego, Sekretarz Nadleśnictwa i St. Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu. Zlecenia będą przekazywane telefonicznie. Dane osobowe i nr telefonów zostaną wskazane w dniu zawarcia umowy. 8) Rozliczanie za wykonane usługi będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wyliczenie ich wartości będzie wyglądało następująco: • na koniec każdego miesiąca wykonawca wystawi fakturę za usługi. • płatności wynikające z przedstawionych faktur zostaną uregulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, • rozliczenie między stronami odbywać się będzie wyłącznie w walucie polskiej.• podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru usług, podpisany bez uwag przez Sekretarza Nadleśnictwa Stuposiany lub właściwych terytorialnie Leśniczych. • Wykonanie usługi z wadami nie uznaje się, za jej wykonanie. W przypadku stwierdzenia w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego wad/usterek w wykonaniu usługi objętej przedmiotem umowy, Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę dopiero po usunięciu stwierdzonych wad. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli usług wykonywanych przez Wykonawcę.10) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę, a w szczególności: dojazd na miejsce wykonania zadania, koszty zakupu paliwa, koszty eksploatacji maszyn, wynagrodzenie pracowników, ilość przejazdów po drogach (tam i z powrotem), prace porządkowe po zakończeniu usługi oraz ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stuposiany. 4. Rodzaj zamówienia - usługi. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90620000-9 – Usługi odśnieżania90630000-2 – Usługi usuwania oblodzenia5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.6. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700.). Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był osobiście Wykonawca lub podwykonawca (podwykonawcy), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego jest określany także jako: „obowiązek zatrudnienia”.7. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami realizującymi przedmiot zamówienia, których dotyczy ust. 6, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności bez wynagrodzenia, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów ich zamieszkania). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę.8. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp i w ust. 7 powyżej niniejszej SWZ oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawierają postanowienia umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ).OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA zawiera rozdział 3 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz do warunku dot. sytuacji finansowej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) W zakresie doświadczenia.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.b) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówieniaWarunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 2 osobami do obsługi pojazdów mechanicznych z odpowiednimi uprawnieniami;c) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym:Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 2 zestawami – pojazd mechaniczny z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni przy użyciu urządzeń rozsypujących.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. ppkt 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.2. SWZ względem Wykonawcy.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.12. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SWZ).WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zawarte są w rozdziale 5 SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach