Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2014 roku.

Nadleśnictwo Komańcza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Komańcza 125
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4677014, 4677331 , fax. 013 4677014
 • Data zamieszczenia: 2013-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Komańcza
  Komańcza 125 125
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 013 4677014, 4677331, fax. 013 4677014
  REGON: 37001446100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_komancza/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2014 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg leśnych pozostających w zarządzie LP Nadleśnictwa Komańcza, która składa się z trzech części: CZĘŚĆ Nr 1. Zimowe utrzymanie w stanie przejezdności dla samochodów osobowych drogi Komańcza - Duszatyn oraz odśnieżanie pozostałych dróg leśnych wraz z odśnieżaniem istniejących mijanek oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna (w miarę zgłaszanych potrzeb) w leśnictwie: Duszatyn, Prełuki, Turzańsk, Jesionowa. CZĘŚĆ Nr 2. Zimowe utrzymanie w stanie przejezdności dla samochodów osobowych drogi Komańcza - Dołżyca oraz odśnieżanie pozostałych dróg leśnych wraz z odśnieżaniem istniejących mijanek oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna (w miarę zgłaszanych potrzeb) w leśnictwie: Dołżyca, Czystohorb. CZĘŚĆ Nr 3. Odśnieżanie pozostałych dróg leśnych wraz z odśnieżaniem istniejących mijanek oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna (w miarę zgłaszanych potrzeb) w leśnictwie: Balnica, Czarny Las, Maniów, Maguryczne, Mików, Radoszyce, Smolnik, Wola Michowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_komancza/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach