Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Sułoszowa

Gmina Sułoszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3896028 , fax. 12 3896028 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułoszowa
  ul. Krakowska 139
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 12 3896028, fax. 12 3896028 wew. 29
  REGON: 65406100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Sułoszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie, uszorstnianie oraz odśnieżanie wraz z uszorstnianiem dróg gminnych o szacunkowej długości 34,05 km. Każdy z oferentów winien zapoznać się i sprawdzić poszczególne TRASY, w których wyszczególnione są drogi - ulice do zimowego utrzymania celem zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac-usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji dróg-ulic będących przedmiotem zamówienia poniesie oferent. Zakres prac, obowiązków oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje zakup materiału na posypywanie dróg takich jak: piasek, grys, sól. Drogi muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych tj. do godz. 7.00. Drogi mają być na bieżąco posypywane w celu likwidowania śliskości, gołoledzi. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.formularz oferty wg. załączonego wzoru zał. (nr 1 do SIWZ). pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach