Przetargi.pl
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Krotoszyn

Miasto i Gmina Krotoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7227454 , fax. 062 7228251
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Krotoszyn
  ul. Hugona Kołłątaja 7 7
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7227454, fax. 062 7228251
  REGON: 25085487200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Krotoszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, polegająca na przejeździe i załadunku odpadów na terenie miasta i gminy Krotoszyn. Ilość punktów objętych odbiorem wynosi ok. 11698 (teren miasta ok. 9014 pkt., teren gminy ok. 2684 pkt.) Zakres zamówienia: a/ poinformowanie mieszkańców o terminie odbioru i rodzajach zbieranych odpadów, b/ odbiór odpadów wielkogabarytowych ( zebranie i załadunek na środek transportu przy użyciu sił własnych), c/zagospodarowanie we własnym zakresie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, d/ uzyskanie pokwitowania podpisanego przez osobę dokonującą przekazania odpadów, potwierdzającego ich odbiór ze wskazanego adresu i przekazanie go do Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zebraniu podlegają następujące rodzaje odpadów: 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny); 20 01 40 Metale (złom); 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory); 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze); 20 01 23* Urządzenia zawierające freony (lodówki); 16 01 03 Zużyte opony (mała i duże)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach