Przetargi.pl
Zawarcie umowy ramowej na zakup i sukcesywną dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania ulic w sezonie 2020/2021

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2226043 , fax. 32 2221140
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
  ul. Stadionowa 11
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 2226043, fax. 32 2221140
  REGON: 27064790400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zomm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy ramowej na zakup i sukcesywną dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania ulic w sezonie 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania ulic w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości maksymalnej 2000 Mg. Faktyczna ilość zakupionej soli uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz ilości robót wykonywanych przez Zamawiającego, związanych z zimowym utrzymaniem. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu całej ilości przedmiotu zamówienia a podana ilość służy do skalkulowania oferty przez Wykonawcę. Dostarczana sól powinna: posiadać naturalne dodatki chlorków potasu, magnezu i wapnia oraz wysoką skuteczność rozpuszczania pokrywy śnieżnolodowej; posiadać następujące parametry jakościowe: zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 95,0%, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – maksymalnie 2,0%, zawartość wody – maksymalnie 0,8%, zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) – 20 mg/kg, klasa ziarnowa soli: 1 ÷ 6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm maksymalnie 10% a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm maksymalnie 20%; odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym; posiadać atest PZH oraz opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; nie może być produktem pochodzącym z odsalania wód technologicznych w procesach wydobywczych; powinna być produktem wydobywanym na terenie Polski, innych krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na przedmiot zamówienia na kwotę: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie dostaw określonych przez Zamawiającego,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Do oferty Wykonawca załącza również dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, Opinię Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wraz z wynikami badań laboratoryjnych dla dostarczanej soli drogowej oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach