Przetargi.pl
Zarządzanie trasami MTB – Pasmo rowerowe Olbrzymy

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204
  REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie trasami MTB – Pasmo rowerowe Olbrzymy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu trasami rowerowymi MTB utworzonymi w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”. ---Trasy rowerowe MTB wykonane w ramach ww. zadania obejmują obszar o całkowitej długości 68 922 m. Trasy wykonano na terenie Gminy Jelenia Góra, Gminy Podgórzyn i Gminy Piechowice. Wykonawca świadczyć będzie usługę zarządzania trasami rowerowymi MTB w zakresie odcinków tras zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Jelenia Góra długości 17 712,95 m (załącznik mapa z oznaczeniem tras Jeleniej Góry). ---W ramach świadczenia usługi zarządzania trasami MTB Wykonawca będzie zobowiązany do: ---1) przejścia minimum dwa razy w tygodniu całych tras w celu dokonania oględzin stanu technicznego, ---2) bieżącego usuwania z tras gałęzi i liści oraz śmieci pozostawionych przez użytkowników tras, ---3) dokonywania na bieżąco napraw wynikających z uszkodzeń spowodowanych przez rowerzystów, lub uszkodzeń spowodowanych poruszaniem się po trasach niedopuszczalnych pojazdów mechanicznych (motory, kłady) oraz warunków atmosferycznych, ---4) bieżącego kontrolowania spadku poprzecznego na całej długości tras, aby możliwe najlepiej uchronić je przed erozją i destrukcyjnym działaniem wody, ---5) uzupełniania we właściwych miejscach na trasie przeszkody, poprzez właściwe ustawianie głazów lub mniejszych kamieni. W razie potrzeb uzupełnianie nawierzchni kamiennej, ---6) działania stosownie do warunków atmosferycznych - w przypadku mocniejszych opadów deszczu należy koniecznie przejść cała trasę, aby stwierdzić czy nie uległa zniszczeniu. W przypadku zniszczonych fragmentów naprawić usterki, ---7) w przypadku gdyby na trasach miały odbyć się zawody rowerowe, które powodują nadmierne i nieprawidłowe zużycie tras, po takich zawodach trasy muszą być poprawione i ubite. Koszt tej usługi pokryje organizator imprezy, natomiast od Wykonawcy oczekuje się sprawowania kontroli nad naprawieniem tras, ---8) bieżącego naprawiania lub dostawiania nowych znaków w przypadku uszkodzeń oznaczeń tras lub tablic informacyjnych na trasach, ---9) stałego kontaktu z Karkonoskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Śnieżka i Szklarska Poręba w zakresie wszelkich uszkodzeń tras lub ich czasowego zamknięcie, ---10) udzielania informacji o zamknięciu fragmentów tras, uszkodzeniach na trasach, wiatrołomach itp., ---11) prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących atrakcyjności i stanu tras na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra oraz w mediach społecznościowych – profil na Facebooku, ---12) prowadzenia dziennika utrzymania tras, w którym na bieżąco notowane będą wszystkie prowadzone czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) W sytuacji określonej w pkt 9.3. Tomu I SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p. b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. stanowiącym załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. ---II. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. ppkt 1.4) Tomu I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy. ---III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. ---IV. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2019 poz. 369 z późn.zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną