Przetargi.pl
Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7752222 w. 347, 349 , fax. 022 7752532
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
  ul. Zakroczymska 30 30
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7752222 w. 347, 349, fax. 022 7752532
  REGON: 01327034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowydwormaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną. CPV - 71220000-6- usługi projektowania architektonicznego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 250,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych, zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że każdy z nich spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 1 oraz, że łącznie spełniają warunki określone w ust. 2 i 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wszystkie warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty: 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany, pod rygorem wykluczenia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączyć do oferty podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (formularz wzoru oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), oraz następujące dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (formularz wzoru wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca w przedstawionym wykazie osób oświadczy, że będzie dysponował wskazanymi w nim osobami zobowiązany jest również przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu tych osób. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał osoby, posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. co najmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów stanowiących potwierdzenie faktu posiadania przez wskazane osoby wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o ich wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani, pod rygorem wykluczenia, załączyć do oferty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, następujące dokumenty: 1) oświadczenia podpisane przez poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie o spełnianiu przez każdego składającego to oświadczenie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy (formularz wzoru oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) oświadczenie podpisane przez wszystkich występujących wspólnie Wykonawców, że razem spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy (formularz wzoru oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Oświadczenie to Wykonawcy składają razem; 3) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1), potwierdzające, że każdy z Wykonawców osobno spełnia warunki udziału w postępowaniu, 4) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2) potwierdzające, że Wykonawcy razem spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):, 1) lit. a), b) i d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) lit. c) - składa wystawione zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowydwormaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach