Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie w Ciechanowie: Zadanie nr 1: boiska do siatkówki plażowej – Budżet Obywatelski 2017 r. Zadanie nr 2: boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej – Budżet Obywatelski 2017 r.

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 749 200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 749 200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie w Ciechanowie: Zadanie nr 1: boiska do siatkówki plażowej – Budżet Obywatelski 2017 r. Zadanie nr 2: boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej – Budżet Obywatelski 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie w Ciechanowie: Zadanie nr 1: boiska do siatkówki plażowej – Budżet Obywatelski 2017 r. Zadanie nr 2: boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej – Budżet Obywatelski 2017 r. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, 2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjnego Szczegółowy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach