Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki

Gmina Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, Ogrodowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632794060
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turek
  Ogrodowa 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 632794060
  REGON: 311019556
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot oraz wielkość zamówienia składa się z 2 faz w formule „zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje: I. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej, Przedmiotem fazy projektowej jest zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowościach Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki.Nowo zaprojektowany wodociąg ma mieć średnicę: Ø 110 mm – 3 282,0 mb z możliwością przyłączenia nowych odbiorców poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem fazy wykonawczej jest budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Albertów, Budy Słodkowskie, Kowale Księże, Obrzębin, Turkowice i Żuki. Nowo wybudowany wodociąg ma mieć średnicę: Ø 110 mm – 2 278,0 mb z możliwością przyłączenia nowych odbiorców poprzez zastosowanie opasek do nawiercania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno Użytkowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach