Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa drogi - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 5700 , fax. 81 466 5701
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  ul. Krochmalna 13j 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 5700, fax. 81 466 5701
  REGON: 06077887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa drogi - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy: 1.1. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż wraz z informacją BIOZ, zgodnie z umową, przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie - 4 egz.: branża drogowa, branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i przyłącza wod - kan, branża elektryczna - kolizja z siecią energetyczną, branża teletechniczna - kolizja z siecią telekomunikacyjną, branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych), branża zieleń, 1.2. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) - 2 egz.; 2. przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD oraz w formie papierowej; 3. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych; 4. przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania; 5. uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym; 6. pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290): 6.1. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 6.2. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 6.3. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 6.4. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 6.5. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 6.6. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie); 7. wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp: 7.1. wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 7.2. wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami, 7.3. wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej, 7.4. wykonanie przykanalików deszczowych z wpustami ulicznymi, 7.5. zabezpieczenie lub przebudowa sieci energetycznej kolidującej z budowaną drogą, 7.6. zabezpieczenie lub przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z budowaną drogą, 7.7. wykonanie robót drogowych, 7.8. wykonanie branży zieleń, 7.9. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 8. uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót; 9. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 10. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 11. przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 12. przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji; 13. przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych i 0/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdm.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach