Przetargi.pl
Zamek Chojnik Jelenia Góra – ratowniczy remont murów pallacium – II etap

Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 523 627, , fax. 757 523 627
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
  ul. 1 Maja 86
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 523 627, , fax. 757 523 627
  REGON: 23001556100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pttk-jg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamek Chojnik Jelenia Góra – ratowniczy remont murów pallacium – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie – II etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 85/25.11.1949 r. Obiekt znajduje się na terenie górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez Karkonoski Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz materiałów i sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże placu budowy wymaga uzyskania pozwolenia Karkonoskiego Parku Narodowego i jest płatny. Ze względu na ujęcie wody o niskiej sprawności w okresie letnim, z uwagi na susze i okresowy brak opadów – wodę na plac budowy trzeba dowozić z dołu. Ze względu na starą instalację elektryczna i jej niską sprawność – Wykonawca musi się liczyć z korzystaniem z własnych agregatów prądotwórczych. Ze względu na powyższe trudności oraz trudny teren i nietypowe położenie obiektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze trudną specyfiką obiektu na miejscu – art. 9a ust. 2 ustawy. 2. Zakres robót: • wykonanie drewnianych daszków zabezpieczających, wygrodzenie miejsc i stref niebezpiecznych, • postawienie rusztowań po wewnętrznej stronie murów, • osadzenie i montaż tymczasowych elementów (przypór) stabilizujących górne partie muru, • postawienie rusztowań po zewnętrznej stronie murów, • zabezpieczenie stalowych spiralnych schodów, • usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac, • wypełnienie pęknięć w murach, • przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów murów i osadzenie luźnych kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, • wiercenie otworów i montaż kotew najwyższego rzędu wzmocnienia murów siatkami, • wiercenie otworów, montaż kotew i wykonanie wzmocnienia zachodniej ściany siatką z linek stalowych, bez wypełnienia spoin, • skucie cementowej wylewki z odsadzki korony muru zachodniego, • wykucie, miedzy przyporami tymczasowymi, w odsadzce korony muru koryta pod wieniec żelbetowy, • wykonanie fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, • napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), • demontaż tymczasowych stalowych elementów stabilizujących górne partie muru, • wykucie koryt pod uzupełnienie ciągłości wieńców (w miejscach po usuniętych tymczasowych przyporach), • uzupełnienie brakujących fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, • napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym uzupełnianym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), • przemurowanie uszkodzonych murów w zakresie nadproży, • estetyzacja wieńców w murach zewnętrznych, • spoinowanie murów po obu stronach, • impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów, • demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212354-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) – na podstawie art. 45 ust. 2 do ust. 8 ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik – II etap”. 3. Dowód wniesienia wadium jest częścią składową oferty, jako załącznik do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach