Przetargi.pl
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48 50 563 , fax. 091 48 57 603
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Sikorskiego 3
  70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603
  REGON: 54333530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywnościowych, bonów towarowych i bonów towarowych na zakup opału w formie papierowej, w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zamawia następujące ilości i nominały bonów: a) dla części I zamówienia - bonów żywnościowych o łącznej wartości: 380 880 zł - 971 szt. bonów o nominale 50 zł = 48 550,00 zł - 10 700 szt. bonów o nominale 20 zł =214 000,00 zł - 11 833 szt. bonów o nominale 10 zł = 118 330 zł b) dla części II zamówienia - bonów towarowych o łącznej wartości : 78 640 zł - 70 szt. bonów o nominale 50 zł = 3 500,00 zł - 2529 szt. bonów o nominale 20 zł = 50 580,00 zł - 2456 szt. bonów o nominale 10 zł = 24 560,00 zł c) dla części III zamówienia - bonów towarowych na zakup opału o łącznej wartości: 102 500 zł - 200 szt. bonów o nominale 100 zł = 20 000,00 zł - 1626 szt. bonów o nominale 50 zł = 81 300,00 zł - 60 szt. bonów o nominale 20 zł = 1 200,00 zł Zaproponowane przez wykonawcę placówki handlowe realizujące bony żywnościowe, bony towarowe oraz punkty oferujące do sprzedaży opał powinny być położone w granicach administracyjnych Miasta Szczecina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty : 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o terminie realizacji bonów; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6) wykaz punktów handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecin według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach