Przetargi.pl
Zakup usługi konserwacji i naprawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w komórkach organizacyjnych MSW wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6015916, 6014537, 6014913 , fax. 22 8456044, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015916, 6014537, 6014913, fax. 22 8456044, 6463708
  REGON: 01229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi konserwacji i naprawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w komórkach organizacyjnych MSW wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych nieobjętych gwarancją (zwanych dalej urządzeniami), oraz usługi konserwacji i dostarczenia materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń objętych gwarancją będących na wyposażeniu MSW, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Projektem umowy stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na incydenty (brak tonera, awaria)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach