Przetargi.pl
Zakup urządzeń do Data Center oraz usługa montażu, uruchomienia i konfiguracji urządzeń w serwerowni Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach zadania modernizacja serwerowni

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 488 414 , fax. 598 488 321
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
  76200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 488 414, fax. 598 488 321
  REGON: 59064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń do Data Center oraz usługa montażu, uruchomienia i konfiguracji urządzeń w serwerowni Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach zadania modernizacja serwerowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do Data Center oraz usługa montażu, uruchomienia i konfiguracji urządzeń w serwerowni Urzędu Miejskiego w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór przedmiotowego oświadczenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej niezwłocznie po zamieszczeniu informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach